Sopimuksen ehdot

Toimeksianto vahvistetaan varastonpitäjän ja toimeksiantajan/ vuokralaisen (jäljempänä toimeksiantaja) allekirjoittamalla varastointisopimuksella, elleivät asianosaiset ole erikseen sopineet suullisen sopimuksen käyttämisestä. 
Toimeksiantajan tulee, mikäli hän haluaa vedota varastoitavaa sopimusta koskeviin muihin ehtoihin, ilmoittaa niistä kirjallisesti varastonpitäjälle, ennen varastointisopimusta ja hankkia tällaisiin erityissopimuksiin varastonpitäjän kirjallinen suostumus.

Varastointisopimus sitoo osapuolia toistaiseksi voimassaolevassa sopimuksessa irtisanomisajan ja määräaikaisessa sopimuksessa sovitun määräajajan. Toistaiseksi voimassaoleva sopimus voidaan irtisanoa kummankin osapuolentoimesta 1 kuukauden (30 pvä) määräaikaa noudattaen. Irtisanominen voidaan tehdä myös kesken kalenterikuukautta siten että, irtisanomisaika alkaa siitä päivästä kuin irtisanomisilmoitus on saapunut varastonpitäjälle. 
Varastonpitäjällä on oikeus kesken sopimuskautta purkaa erityisistä syistä toistaiseksi sovitun tai määräaikaiseksi sovitun vuokrasopimuksen. Perusteluksi syyksi katsotaan varastointiedellytyksissä tapahtunut olennainen muutos, vuokranmaksun laiminlyönti, tavaran aiheuttama haitta ympäristölle tai muu sellainen varastonpitäjän tai varastoimisolosuhteisiin olennaisesti vaikuttava muu seikka, joka estää varastoinnin jatkamisen. Sopimuksen purkaminen tulee voimaan, välittömästi purkamisen jälkeen. Purkamisesta on ilmoitettava kuitenkin heti toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen tai puhelimitse, mikäli sellainen on vuokranantajalle ilmoitettu.

Toimeksiantajan tulee suorittaa varastonpitäjille sopimuksessa sovittu vuokra, ellei asianomaisten välillä ole muuta sovittu, etukäteen, koko vuokrakaudelta. Vuokrakausi alkaa, ellei asianosaisten välillä ole muuta sovittu, varastointisopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy kun varastotila on asianmukaisesti tyhjennetty ja siivottu takaisin vuokranantajan käytettäväksi. 
Toimeksiantajana pidetään vuokravastuun suhteen myös tilaaja, mikäli tilaaja on allekirjoittanut vuokrasopimuksen. 
Mikäli, varastovuokra on sovittu maksettavaksi kuukausittain, tulle maksun olla varastonpitäjän tilillä, kunkin kuukauden toisena arkipäivänä ellei asianosaisten välillä ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. 
Varastovuokran laiminlyönti oikeuttaa varastonpitäjän irtisanomaan varastointisopimuksen myös seitsemän (7) päivää lyhyempää irtisanomisaikaa noudattaen.

Varastonpitäjällä on panttioikeus varastossa säilytettäviin tavaroihin maksamattoman vuokran tai varastonpitäjän toimeksiantajalta tai hänen lähipiiriltään olevan muun saamisen vakuudeksi. Muuksi saamiseksi katsotaan myös varastovuokrasta kertynyt korko ja pantin realisoimiskustannukset. 
Toimeksiantajan lähipiiriin kuuluvaksi katsotaan henkilö-toimeksiantajien osalta toimeksiantajan avio- tai avopuoliso, vanhemmat ja lapset ja yritys-toimeksiantajien kohdalla saman konserni- tai omistussuhteen muut yhtiöt. 
Mikäli, toimeksiantaja ei suorita panttioikeuden kohteena olevaa maksua 10 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen lähettämisestä, varastonpitäjällä on oikeus myydä panttioikeuden kohteena olevat esineet, tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla.

Varastonpitäjällä on oikeus myydä varastossa säilytettävänä olevaa tavaraa edellä esitetyn lisäksi silloin kun tavara aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vahinkoa varastoissa oleville muille tavaroille, omaisuudelle, ympäristölle tai henkilöille. Vahingon aiheuttamiseksi katsotaan myös olosuhde, jossa tavaran muuttunut ulkonäkö, haju tai muu sellainen ominaisuus uhkaa aiheuttaa edellä mainitun haitan, vaikka varsinaisesti todettavaa haittaa ei vielä olisikaan ilmaantunut. 
Mikäli tavaran myyntiä ei varastonpitoon tai tavaraan liittyvät olosuhteet huomioon ottaen voida toteuttaa tai mikäli tavaran arvo alittaa myynnistä aiheutuvat kustannukset varastonpitäjällä on oikeus hävittää tavara. Tavaran hävittämisestä aiheutuvat kustannukset kuuluvat toimeksiantajalle. 
Varastonpitäjän tulle ilmoittaa, tavaran ulkoisissa ominaisuuksissa ilmenneistä muutoksista tai muutoksista, edellä selostetusta uhasta, toimeksiantajalle, heti kun uhka tai olosuhdemuutos on todettu. Mikäli ilmoittaminen ei ole mahdollista on varastonpitäjällä oikeus kuitenkin ryhtyä toimenpiteisiin vaikka toimeksiantajaa ei ole tavoitettu.

Varastointitoimeksiantoa solmittaessa tulle sopia siitä varastointimuodosta jolla toimeksianto tullaan toteuttamaan. Toimeksianto voidaan toteuttaa (A) yleisenä tilavarastointina, (B) yhdistettynä tila ja omaisuusvarastointina, (C) vakuutussuojan kattamana erityisvarastointina, (D) asiakirjavarastointi tai (Muu) erillistoimeksianto. Varastointitoimeksiannon sisältö määräytyy sen varastointisopimuksen kohdan mukaan joka on täytetty varastointisopimusta laadittaessa. 
Ellei mitään kohtaan ole erikseen täytetty toimeksiannon katsotaan tarkoittavan yleistä tilavarastointia (A).

Varastonpitäjän vastaa varastoiduille tavaroille aiheutuneesta vahingosta ainoastaan mikäli vahingon syynä on ollut hänen tai hänen henkilökuntansa tuottamus. Varastonpitäjä ei vastaa kuitenkaan milloinkaan siitä vahingosta jonka varastossa oleva tavara voi aiheuttaa tavaralle itselleen tai toiselle varastossa olevalle tavaralle. Varastonpitäjän vastuu määräytyy lisäksi seuraavien enimmäisvastuuperusteiden mukaan siitä riippuen. millainen varastointisopimus varastonpitäjän ja toimeksiantajan välillä on solmittu.

Yleisessätilavarastoinnissa (A) varastonpitäjä antaa toimeksiantajan käytettäväksi sopimuksessa tarkemmin määritellyn varastoalan. Varastonpitäjän ja toimeksiantajan välillä ei tällöin laadita mitään yksityiskohtaista luetteloa varastonpitäjän haltuun uskotuista esineistä tai tavaroista eikä varastonpitäjä sitoudu varastointisopimusta tehtäessä mihinkään esinekohtaiseen vastuuseen toimeksiantajaan nähden ellei erikseen toisin sovita. Varastonpitäjän enimmäisvastuu yleisessä tilavarastoinnissa määräytyy toimeksiantajan hallinnassa olevan neliömetrien perusteella siten että varastonpitäjän enimmäisvastuu on 100 euro neliömetriä kohden. Mikäli vahinko on kohdannut vain osaa toimeksiantajan hallussa olevasta tilasta määräytyy vastuu vahingon kohteena ollen tilan perusteella. Varastonpitäjän vastuu ei voi kuitenkaan milloinkaan ylittää esineen tai esineiden käypää arvoa.

Yhdistetyssä tila- ja omaisuusvarastoinnissa (B) toimeksiantajalla on oikeus varastointisopimuksen yhteydessä valokuvata varastonpitäjän haltuun uskottu tavara tai osa siitä, tavaranvarastointisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Varastonpitäjän enimmäisvastuu on tällöin kustakin valokuvassa esiintyvästä ja varastointisopimuksessa erikseen mainitusta erityisesineestä on sen käypä arvo kuitenkin enintään 100 euro erityisesineeltä. Muiden kuin erityisesineiden kohdalla vastuu määräytyy yleistä tilavarastointia koskevien ehtojen mukaisesti.

Vakuutussuojan kattamassa vakuutuksessa (C) toimeksiantaja tekee varastointia koskevan sopimuksen Iisäksi vakuutussopimuksen valitsemansa vakuutusyhtiön kanssa tilavarastointia tai yhdistettyä varastointia korkeammista vakuutusehdoista. Vakuutussopimuksen tekeminen on toimeksiantajan vastuulla ja varastointisopimuksessa varastoon jätetylle tavaroille otettu vakuutussuoja merkitään ainoastaan tiedoksi. Varastoon jätettäville esineille ei saa kuitenkaan tällöinkään määrittää niiden käypää arvoa korkeampaa vakuutussuojaa. Vakuutussopimuksen rauetessa varastonpitäjän vastuu rajoittuu yleistä tilavarastointia koskevien vakuutussääntöjen mukaisiin varastointiehtoihin. Esineen käypä arvo määräytyy sen arvon mukaan joka esineestä olisi saatu, mikäli esine olisi myyty käteisellä varastointipaikkakunnalla, sinä hetkenä, jolloin esineen rikkoutuminen tai hävittäminen havaittiin.

Asiakirjavarastointi (D) varastonpitäjä antaa toimeksiantajan käytettäväksi sopimuksessa tarkemmin määritellyn varastoalan. Varastonpitäjän laatii luettelon varastonpitäjän haltuun uskotuista asiakirjoista. Varastonpitäjän enimmäisvastuu asiakirjavarastoinnissa määräytyy toimeksiantajan asiakirjoille vaatiman tilan (neliö/hyllymetrien) perusteella siten että varastonpitäjän enimmäisvastuu on 100 / 10 euro neliö/hyllymetriä kohden. Mikäli vahinko on kohdannut vain osaa toimeksiantajan hallussa olevasta tilasta määräytyy vastuu vahingon kohteena ollen tilan perusteella.

Vuokrattava tila on tarkoitettu ainoastaan normaalin kappale- ja arkistointitavaran varastointiin. Varastoon ei saa jättää mitään sellaisia esineitä jota saattavat olla vaaraksi varastoissa oleville muille tavaroille, omaisuudelle, ympäristölle tai henkilölle. Suurin sallittu lattiakuorma on 500 kg/m2. 
Toimeksiantajalla ei ole oikeutta jättää varastoon, ilman varastonpitäjän kanssa erikseen tehtyä sopimusta, arvoesineitä, rahaa tai muuta vastaavaa erityisarvoa omaavia erityisesineitä eikä varastonpitäjä vastaa toimeksiantajaan nähden siitä vahingosta, joita tällaisten esineiden jättäminen varastoon saattaa toimeksiantajalle aiheuttaa. 
Varastonpitäjä ei vastaa tavaran mahdollisesti Iiittyvästä tunne- tai antiikkiarvosta, menetetystä kauppavoitosta tai muustakaan välillisestä seurannais- tai varallisuusvahingosta. Varastonpitäjällä on oikeus suorittaa tarvittaessa varastossa tarkistus siitä, että edellä olevia määräyksiä on noudatettu.

Toimeksiantajan tulle huolehtia siitä, että tavara on pakattu siten, että pakkaus riittää tavaran suojelemiseen, normaaleja ilmasto ja pölyhaittoja vastaan.

Väitteet tavaran vahingoittumisesta vähentymisestä tai muusta vahingosta on esitettävä välittömästi tavaraa varastosta otettaessa.

Varastonpitäjän vastuu määräytyy silloin, kun varastoinnin kohteena olevaa tavaraa kuljetetaan varastointitoimeksiannon yhteydessä varastonpitäjän ajoneuvolla, tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Tiekuljetussopimuslain mukaisen toimeksiannon katsotaan tällöin päättyneen silloin kun tavara on asetettu varastoon varastointia varten.